Asociacija „Daugų kraštas“

Asociacija „Daugų kraštas“ įregistruota 2000-12-22.

Asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai:

Tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams, juos ginti ir tenkinti kitus viešuosius interesus.

Uždaviniai – atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti valstybės ir savivaldybių institucijose bei kitose organizacijose. Vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį. Rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms. Teikti socialines paslaugas. Telkti ir ugdyti jaunimą siekiant užtikrinti jo užimtumą bei savirealizaciją, skatinant prasmingas ir visuomenei naudingas veiklas.

Asociacijos veiklos sritys:

Kultūrinis švietimas. Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla. Visuomeninių organizacijų veikla. Poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla. Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla. Asociacijoje yra 55 nariai.

Vykdomi tęstiniai projektai:

Visuomenės sveikatos rėmimo projektas „Sveik ir veik“, Sporto rėmimo projektas „Šaškių mokyklėlė“. Mokinių užimtumo projektas „Amatas – gyvenimo pamatas“. Projekto tikslas – skatinti vaikus domėtis tradiciniais mūsų krašto amatais, patiems išmokti amato. „Asmens higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų Alytaus rajone teikimas“. Projekto tikslas – teikti skalbimo ir dušo paslaugas seniūnijos gyventojams, neturintiems vandentiekio. Jaunimo veiklos skatinimo projektai: „Bėgu Dauguose“, „Vasara su baidare“, „Šokio ritmu“. Projektų metu sudaromos sąlygos Daugų seniūnijos jaunimui tapti fiziškai aktyvesniais, sveikesniais ir stiprinti bendruomeniškumą, sportuojant kartu. Bendruomenių veiklos stiprinimo projektai: „Etninių vertybių puoselėjimas Daugų amatų kiemelyje“, „Pažinkime Lietuvą“. Projektinės veiklos suteikia galimybę pažinti bei vertinti savo tautos etninę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą, suvokti save, kaip kultūros puoselėtoją.

Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams. „Lieptas prie Daugų Didžiulio ežero“. Sutvarkyta laisvalaikio ir poilsio erdvė Daugų miesto gyventojams. Sudarytos sąlygos jaunimui užsiimti grupine aktyvia vandens sporto veikla. Asociacija „Daugų kraštas“ dalyvavo projekte „Bendruomenių įtinklinimas“, kurio metu buvo sukurta internetinė svetainė www.daugukrastas.lt. 2020 m. bendruomenė šventė 20-ties metų jubiliejų.

Vlado Mirono g. 6, Daugai
Alytaus r. sav.
Pirmininkė Raimonda Šilalienė
Telefonas 8 682 51780
[email protected]
www.daugukrastas.lt