Privatumo politika

Alytaus rajono savivaldybės savivaldybės kultūros centras, būdamas tinklalapio www.arskc.lt valdytojas, tinklalapio lankytojų duomenis tvarko laikydamasis galiojančių teisės aktų, remdamasis nustatytais tikslais ir tokia apimtimi, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti.

Tvarkydamas asmens duomenis, Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Privatumo politikos paskirtis

Privatumo politika nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto tinklalapiu www.arskc.lt (toliau – arskc.lt ). Jame nurodoma, iš kur arskc.lt gauna Jūsų asmens duomenis, kaip juos tvarko ir kam juos teikia. Taip pat šiame dokumente nurodomos Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį.

Ši privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems tinklalapyje arskc.lt

Duomenų valdytojas

arskc.lt administruoja Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro administracija, juridinio asmens kodas 304562801, įsikūrusi Pulko g. 21, LT-62135 Alytus.

Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Duomenų tvarkymo principai

Tvarkydama tinklalapio arskc.lt duomenis, Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras laikosi šių principų:

 1. Tvarko teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.
 2.  Renka nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu.
 3. Deda visas pastangas užtikrinti, kad duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant arskc.lt tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.
 4. Siekia, kad duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami.
 5. Saugo tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtu galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.
 6. Tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.

Duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenys www.arskc.lt tvarkomi šiais tikslais:

 1. Naujienlaiškio platinimo tikslu – tik Jums užsisakius šią paslaugą.
 2. Dalyvavimo apklausose tikslu – tik Jums dalyvaujant apklausose.
 3. Užtikrinant arskc.lt funkcionavimą ir pritaikymą Jūsų naršymo poreikiams – tik su Jūsų sutikimu.

Tvarkomi duomenys ir jų rinkimo būdai

Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis ir juos gauna:

 1. Naujienlaiškio platinimo tikslu – el. pašto adresą (Jums pateikus).
 2. Dalyvavimo apklausose tikslu – informaciją apie lytį, amžių, išsilavinimą, gyvenamąją vietą (miestą ar rajoną) (Jums pateikus).
 3. Užtikrinant arskc.lt funkcionavimą ir pritaikymą Jūsų naršymo poreikiams – naudoja slapukus (cookies) (Jūsų sutikimu renkami automatiškai).

Duomenų panaudojimas

Jūsų asmens duomenys naudojami tik Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje nurodytais tikslais.

Slapukai (cookies)

www.arskc.lt renka informaciją naudodami slapukus (cookies). Slapukai yra itin mažos apimties failai, kurie laikinai įrašomi į įrenginio, iš kurio Jūs lankotės arskc.lt tinklalapyje, kietąjį diską ir leidžia atpažinti Jus vėliau lankantis tinklalapyje. Slapukai – įprasta informacijos rinkimo interneto tinklalapiuose praktika, kuri palengvina vartotojų naudojimąsi jais.

Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame tam, kad užtikrintume tinklalapio arskc.lt funkcionalumą ir naudojimosi tinklalapiu analizės tikslu.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus. Tai padaryti galima pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų.

Techninių ir funkcinių slapukų išjungimo ar ištrynimo atveju gali sulėtėti naršymo tinklapyje sparta, būti apribotas atskirų tinklalapio funkcijų pasiekiamumas ar apskritai blokuota prieiga prie tinklalapio arskc.lt

Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

arskc.lt užtikrina, kad bet kokie asmens duomenys nebus parduodami, ar kitaip be teisėto pagrindo teikiami tretiesiems asmenims. arskc.lt pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtume tai padaryti įstatymų numatyta tvarka teisėsaugos ar kitoms tokius įgaliojimus turinčioms teisėsaugos institucijoms.

Surinktus asmens duomenis mes galime perduoti paslaugų teikėjams (informacinių technologijų, duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir kitų paslaugų), tačiau jie neturi teisės arskc.lt surinktų asmens duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro tikslais.

Duomenų saugojimo trukmė

Visi Jūsų asmens duomenys saugomi iki to laiko, kol reikalingi tikslams, nurodytiems Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje, pasiekti, bet ne ilgiau nei vienerius metus nuo jų pateikimo ir (ar) rinkimo metų gruodžio 31 d.

Duomenų saugumo užtikrinimas

Jūsų asmens duomenys tvarkomi saugiu būdu, apsaugančiu asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo. Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras naudoja tinkamas technines ir organizacines priemones, nustatytas BDAR.

Nuorodos į kitas interneto svetaines

arskc.lt pateikiamos nuorodos į išorines interneto svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad arskc.lt neprisiima atsakomybės už kitų, ne Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro administruojamų svetainių privatumo politikas ir jų duomenų tvarkymo teisėtumą.

Duomenų subjekto teisės

Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras, administruodama tinklalapį arskc.lt, užtikrina visas BDAR ir kituose galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintas duomenų subjektų teises. Konkrečiai:

 1. Informavimą apie duomenų tvarkymą.
 2. Teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.
 3. Teisę reikalauti ištaisyti ir (ar) papildyti netikslius duomenis.
 4. Teisę reikalauti sunaikinti duomenis, kurie nereikalingi tikslams, kurių siekiant jie buvo renkami;
 5. Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.
 6. Teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis.
 7. Teisę pareikalauti pateikti apie Jus surinktus duomenis (kurie surinkti pagal sutikimą arba vykdant sutartį) Jums ar trečiajam asmeniui.

Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras gali atsisakyti vykdyti Jūsų reikalavimus, susijusius su Jūsų asmens duomenimis, tik teisės aktuose numatytais atvejais.

Duomenų subjektai reikalavimus dėl jų teisių įgyvendinimo turi teisę teikti asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu. Reikalavimai gali būti vykdomi tik nustačius asmens tapatybę.

Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras įsipareigoja į bet kokį reikalavimą atsakyti ne vėliau kaip per 20 dienų nuo reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų duomenų pateikimo.

Esant poreikiui, Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras sustabdo asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išnagrinėtas reikalavimas ir (ar) išspręstas ginčas.

Duomenų subjektui teisėtai atšaukus duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras, ne vėliau kaip per 20 dienų nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus to subjekto atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai toliau tvarkyti asmens duomenis Alytaus rajono savivaldybės kultūros centrą įpareigoja galiojantys teisės aktai, teismų sprendimai ar privalomi valstybinių institucijų nurodymai.

Nesutikdami su Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiksmais, duomenų subjektai turi teisę kreiptis į kompetentingą valstybės instituciją.

Kontaktai

Su privatumo politika susijusiais klausimais siūlome kreiptis:

 • siunčiant paštu arba pateikiant asmeniškai Alytaus rajono savivaldybės kultūros centrui;
 • siunčiant elektroniniu paštu: [email protected];
 • telefonu: +370 315 69 005 (atkreipiame dėmesį, kad telefonu nustatyti Jūsų asmens tapatybės arskc.lt neturi galimybių).

Baigiamosios nuostatos

Bet kokie privatumo politikos pakeitimai skelbiami viešai, teisės aktų nustatyta tvarka.